• 1. Przedszkole jest placówką  pięciooddziałową.

    2. Przedszkole pracuje w godz. 7.00 – 17:00 przez cały rok szkolny. Podczas wakacji może pełnić dyżur wyznaczony przez Organ Prowadzący.

    3. Organem prowadzącym przedszkola jest Gmina Wołomin.

    4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

    5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny grupujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

    6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego

    7. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6  lat.

    8. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekroczenia tej liczby.

    9. W każdym oddziale pracuje dwóch nauczycieli (grupy 4 – , 5 –, 6 – latków). W grupach 3 – latków pracuje także pomoc nauczyciela.