• Wizja przedszkola

    Bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkole promujące samodzielność i twórczą aktywność dziecka:

    …. gdzie będziemy uczyć dzieci, głównie, za pomocą doświadczania i przeżywania, gdyż tak pozyskiwaną wiedzę człowiek przyswaja sobie najlepiej, najszybciej i najdłużej ona w nim pozostaje;

     …. gdzie zapewnimy wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom traktując ich indywidualnie i podmiotowo;

     … gdzie dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

    Misja przedszkola

    Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej w atmosferze akceptacji i zaufania.

    Nasze przedszkole:

    • Jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.
    • Wspiera jego aktywność i kreatywność, pomaga w rozwoju jego talentów.
    • Tworzy doskonałe i bezpieczne warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
    • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
    • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne.
    • Organizuje sprawne zarządzanie placówką, dba o rozwój bazy i dobry wizerunek placówki w środowisku.
    • Wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników.
    • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

    W naszym przedszkolu dziecko:

    • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
    • Czuje się bezpiecznie.
    • Rozwija się twórczo.
    • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
    • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
    • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
    • Uczy się dostrzegać potrzeby innych.

    W naszym przedszkolu rodzice:

    • Uzyskują pomoc specjalistów.
    • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
    • Mogą być z dzieckiem w trudnych sytuacjach.
    • Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
    • Bezpośrednio rozmawiają z nauczycielami o trudnych sprawach wychowawczych.
    • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

     W naszym przedszkolu nauczyciele:

    • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
    • Podejmują działania innowacyjne.
    • Są aktywni i twórczy.
    • Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
    • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
    • Wykorzystują metody aktywne w pracy.
    • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków przedszkola.
    • Monitorują efektywność własnej pracy-samokontrola.
    • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

     Model absolwenta:

    • Jest przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych i roli ucznia.
    • Wierzy w siebie.
    • Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
    • Jest aktywny, kreatywny i ambitny, dociekliwy i samodzielny.
    • Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.
    • Szanuje środowisko przyrodnicze.
    • Odróżnia dobro od zła.
    • Dostrzega potrzeby własne i innych.
    • Przestrzega podstawowych wartości.
    • Kultywuje tradycje narodowe i regionalne.
    • Czuje się Polakiem i Europejczykiem.