• Klauzula informacyjna

    Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 (zwane dalej: RODO)

    Administrator danych osobowych

    Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka z siedzibą w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin

    Kontaktować z nami można się w następujący sposób:

    1. listownie: ul. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin
    2. e-mailem: p10.misuszatek@gmail.com
    3. telefonicznie: 22 787 59 36

    Inspektor ochrony danych

    Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Aleksander Jaszczołt e-mail: aleksander.jaszczolt@gmail.com

    Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka, w tym realizacji praw osób, o których mowa  w art. 15 – 21 RODO

    Cele i podstawy przetwarzania

    Przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu wykonywania zadań określonych w Statucie Przedszkola.

    Odbiorcy danych osobowych

    Odbiorcami danych osobowych mogą być: operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.

    Okres przechowywania danych

    Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań  i zostaną zniszczone po upływie okresu, o którym mowa w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym u administratora.

    Prawa osób, których dane dotyczą

    Zgodnie z RODO podmiotowi danych przysługuje:

    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
    3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania zawartej umowy;
    4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
    5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)