• Konkurs wokalny o tematyce Bożonarodzeniowej.

     • REGULAMIN KONKURSU WOKALNY

      o tematyce Bożonarodzeniowej

      NAZWA KONKURSU:

      Konkurs wokalny o tematyce Bożonarodzeniowej.

       

      Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie – osoba odpowiedzialna:

      Maria Wypych - dyrektor

       

      CELE:

      - rozwijanie zdolności wokalnych dzieci,

      - rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły,

      - pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

      - prezentacja umiejętności przedszkolaków,

      - próba pokonania nieśmiałości dzieci poprzez publiczny występ.

       

      ZASADY UCZESTNICTWA:

      1. Konkurs odbywa się u organizatora, czyli w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie i przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. Konkurs odbędzie się dnia 6 grudnia 2019r. o godz. 10.00, obejmuje wyłonienie zwycięzców z wszystkich zgłoszonych dzieci biorących udział w konkursie w dwóch kategoriach: dzieci 3-4-letnich oraz dzieci 5-6-letnich.

      2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-, 4-, 5- i 6-letnich;

      3. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu muzycznego o tematyce zimowej bądź świątecznej;

      4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego prezentacji – maksymalnie 5 min. Jego przekroczenie może skutkować przerwaniem występu.

      5. Kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator.

      6. Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia najpóźniej do 5 grudnia i przekazanie zgłoszenia do wychowawcy grupy. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.

      7. Wraz ze zgłoszeniem należy przygotować tekst wybranej piosenki oraz podkład muzyczny wybranym utworem muzycznym nagranym na nośniku USB (dla dzieci, które chcę śpiewać z podkładem instrumentalnym bądź instrumentalno-wokalnym)

      8. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie: walory głosowe, muzykalność, sposób aranżacji, ogólny wyraz artystyczny oraz inne środki artystyczne.

      9. Komisja Konkursowa przyzna 6 nagród (3 miejsca w kategorii dzieci 3-4- letnich oraz 5-6-letnich) oraz nagrody pocieszenia.

      10. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

      11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

      12. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka u wychowawców grup.

       

      Załącznik  nr 2 do Regulaminu konkursu

       

       

       

      ………………………………………………..

      imię i nazwisko rodzica/opiekuna

       

       

      OŚWIADCZENIE 1

       

      Wyrażam zgodę na uczestnictwo

       

       

      dziecka.................……………………………………………………………

      ( imię i nazwisko dziecka)

       

      w Konkursie  wokalnym o tematyce Bożonarodzeniowej organizowanym przez Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, a także oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem Konkursu.

       

       

       

       

                                                                               OŚWIADCZENIE 2

       

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie danych osobowych mojego dziecka zawartych oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu  wokalnego.   

       

       

       

       

      ……………………………............                                     ........…….......................................………………..

      ( data)                                                                     ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

       

     • Konkurs Plastyczny

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym

      pt. "Mój przyjaciel- Miś Uszatek", który odbędzie sie w naszym przedszkolu.

       

      Dzieci wykonują samodzielnie prace, dowolną techniką na formacie A4. Prace podpisane  imieniem i nazwiskiem składamy w grupach do dnia 20.11.2019r.

      Jury oceniać będzie samodzielność wykonania pracy oraz pomysłowość. Wyniki ogłoszone zostana w dniu Pluszowego Misia tj. 25.11.2019r. oraz na stronie internetowej.

       

      Regulamin Konkursu

      25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia oraz najmłodsze dzieci zostaną pasowane na przedszkolaka, z tej okazji Przedszkole Misia Uszatka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

      Cele konkursu;

      –promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia,

      -umacnianie więzi do Patrona  Naszego Przedszkola,

      – wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,

      –promowanie talentów plastycznych dzieci.

       

      Regulamin konkursu:

      1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola.
      2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej.
      3. Dzieci wykonują swoją pracę indywidualnie I samodzielnie, w formacie A4 dowolną techniką – płaską.
      4. Prace powinny zawierać metryczkę: imię, nazwisko oraz wiek dziecka, grupa oraz o pisemną zgodę Rodzica na udział dziecka w konkursie.
      5. Prace należy dostarczyć do dnia 20.11.2019r. do grup.
      6. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
      7. Kryteria oceny gotowych prac plastycznych: zgodność z tematyką konkursu, samodzielność wykonanych prac i pomysłowość.
      8. Laureaci otrzymają  nagrody.
      9. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej.
      10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.
      11.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 25.11.2019r na pasowaniu Przedszkolaka oraz na stronie internetowej.

       

       

      Załącznik  nr 1 do Regulaminu konkursu

       

       

       

      ………………………………………………..

      imię i nazwisko rodzica/opiekuna

       

       

      OŚWIADCZENIE

       

      Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka.................……………………………………………………………

                                                                              ( imię i nazwisko dziecka)

       

      w Konkursie plastycznym “ Mój Przyjaciel – Miś Uszatek” organizowany przez Przedszkole nr 10

       im. Misia Uszatka w Wołominie, a także oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem Konkursu.

       

       

      ..................                                        ……………………………………………………………………………….

      (data)                                                                            ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

       

      Oświadczam, że praca złożona na Konkurs plastyczny, została wykonana samodzielnie przez:

       

       

      ………………………………………………………………………………………………………….

                                                         ( imię i nazwisko dziecka)

       

      Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

       

       

       

      ……………………..                                     .....…………………………………………………………………………….

      ( data)                                                                       ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

       

       

      OŚWIADCZENIE 2

       

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołomine danych osobowych mojego dziecka zawartych w pracy plastycznej i ww. Oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu plastycznego “ Mój Przyjaciel -  Miś Uszatek”.

       

      …………………………………                             …………………………………………………………………………..

      ( data)                                                                      ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)