• Rekrutacja 2022/2023 !

     • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

       

      Rekrutacja od 1 marca pod linkiem  : http://gminawolomin.przedszkola.vnabor.pl

       

      Kategorie:

      Ogłoszenia

      1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na postawie Uchwały nr XLIV-17/2022 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i terminach określonych Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2022/2023. Linki do systemu rekrutacji będą dostępne na stronach www przedszkoli, ZEASiP i Urzędu Miasta.
      2. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2016-2019, zamieszkałe w na terenie Gminy Wołomin.
      3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2016) podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
      4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego.
       Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli od 15 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

      W sytuacji, gdy rodzice chcą zapisać dziecko do innego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wołomin niż to, do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

      Czynności dotyczące złożenia wniosku

      • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej link do systemu umieszczony będzie na stronie: www.zeasip.wolomin.org oraz stronach www. Przedszkoli. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru. lub podpisać w systemie PROFILEM ZAUFANYM.
       Podpisanie wniosku w systemie profilem zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru i nie wymaga składania formy papierowej.
       W sytuacji braku możliwości wypełnienia wniosku w formie elektronicznej należy pobrać wniosek w przedszkolu wypełnić odręcznie i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.
      • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
      • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
      • Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek zostanie dostarczony w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru lub gdy wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisany profilem zaufanym. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie określonym w Harmonogramie w przedszkolu pierwszego wyboru lub złożenie niepodpisanego wniosku jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji.
      • Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
      • Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.
      • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie określonym w Harmonogramie.
      • Niezłożenie potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
      • Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

      Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

      Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

      Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

      15 luty 2022 r. do

      21 luty 2022 r.

      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      1 marca 2022 r. do

      14 marca 2022 r.

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      28 marca 2022 r. 
      do godz. 12.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia

      28 marca 2022 r. do

      4 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      8 kwietnia 2022 r.
      do godz. 11.00

       

       

       

      Procedura odwoławcza.

      Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

      • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
      • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem,
      • w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
      • dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
      • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

      W rekrutacji uzupełniającej, wniosek   mogą  złożyć  rodzice kandydatów,  którzy  nie  uczestniczyli   w  rekrutacji  podstawowej  oraz  rodzice dzieci,  które  nie  dostały  się  do  żadnego  z wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej, a następnie nie przyjęli propozycji miejsca we wskazanym przez Gminę Wołomin przedszkolu.

      Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

      Termin w postępowaniu uzupełniającym

      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      30 maja 2022 r. do

      3 czerwca 2022 r.

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      9 czerwca 2022 r.
      do godz. 11.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia

      10 czerwca 2022 r. do

      14 czerwca 2022 r.

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      15 czerwca 2022 r.
      do godz. 11.00