• Rekrutacja 2022/2023 !

     • Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

       

      Rekrutacja od 1 marca pod linkiem  : http://gminawolomin.przedszkola.vnabor.pl

       

      Kategorie:

      Ogłoszenia

      1. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na postawie Uchwały nr XLIV-17/2022 Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i terminach określonych Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Wołomina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wołomin na rok szkolny 2022/2023. Linki do systemu rekrutacji będą dostępne na stronach www przedszkoli, ZEASiP i Urzędu Miasta.
      2. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2016-2019, zamieszkałe w na terenie Gminy Wołomin.
      3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2016) podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
      4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego.
       Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, czyli od 15 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

      W sytuacji, gdy rodzice chcą zapisać dziecko do innego przedszkola prowadzonego przez Gminę Wołomin niż to, do którego dziecko obecnie uczęszcza, rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

      Czynności dotyczące złożenia wniosku

      • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej link do systemu umieszczony będzie na stronie: www.zeasip.wolomin.org oraz stronach www. Przedszkoli. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru. lub podpisać w systemie PROFILEM ZAUFANYM.
       Podpisanie wniosku w systemie profilem zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru i nie wymaga składania formy papierowej.
       W sytuacji braku możliwości wypełnienia wniosku w formie elektronicznej należy pobrać wniosek w przedszkolu wypełnić odręcznie i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.
      • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
      • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
      • Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek zostanie dostarczony w formie papierowej do przedszkola pierwszego wyboru lub gdy wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisany profilem zaufanym. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie określonym w Harmonogramie w przedszkolu pierwszego wyboru lub złożenie niepodpisanego wniosku jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji.
      • Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
      • Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.
      • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w przedszkolu oświadczenie woli przyjęcia dziecka, w terminie określonym w Harmonogramie.
      • Niezłożenie potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
      • Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane w żadnym z wybranych przedszkoli, rodzicom zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

      Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

      Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

      Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

      15 luty 2022 r. do

      21 luty 2022 r.

      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      1 marca 2022 r. do

      14 marca 2022 r.

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      28 marca 2022 r. 
      do godz. 12.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia

      28 marca 2022 r. do

      4 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      8 kwietnia 2022 r.
      do godz. 11.00

       

       

       

      Procedura odwoławcza.

      Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

      • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
      • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem,
      • w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
      • dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania,
      • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

      W rekrutacji uzupełniającej, wniosek   mogą  złożyć  rodzice kandydatów,  którzy  nie  uczestniczyli   w  rekrutacji  podstawowej  oraz  rodzice dzieci,  które  nie  dostały  się  do  żadnego  z wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej, a następnie nie przyjęli propozycji miejsca we wskazanym przez Gminę Wołomin przedszkolu.

      Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

      Termin w postępowaniu uzupełniającym

      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      30 maja 2022 r. do

      3 czerwca 2022 r.

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      9 czerwca 2022 r.
      do godz. 11.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia

      10 czerwca 2022 r. do

      14 czerwca 2022 r.

      Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      15 czerwca 2022 r.
      do godz. 11.00

       

     • OGŁOSZENIE - podpisywanie umów na rok szkolny 2021/22

     • UWAGA RODZICE!!!

       

      Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowoprzyjętych w dniach

       od 22.06 do 24.06.21 w godz. 8.00-17.00 na podpisywanie Porozumień na nowy rok szkolny 2021/2022.

      Informujemy, iż w dniu 27.08.21r. odbędzie się dzień adaptacyjny w godz. 9.00-11.30

     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

     • Drodzy Rodzice,

      Główny Urząd Statystyczny uprzejmie przypomina, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy Państwa do udziału w nim. Możecie w ten sposób dać przykład dzieciom, jak wypełnić obowiązek spisania się. Taka okazja trafia się raz na 10 lat. Najlepiej zrobić to całą rodziną przez Internet.

       

      W połowie maja rozpoczęli pracę rachmistrzowie spisowi. W trosce o wspólne zdrowie, realizują teraz wyłącznie wywiady telefoniczne i nikt nie powinien niepokoić Państwa w domu. Każdego dzwoniącego rachmistrza łatwo rozpoznać po jednym numerze telefonu 22 828 88 88. Jeśli rachmistrz zadzwoni, nie można mu odmówić rozmowy.

       

      Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, również dla Waszych dzieci. Prosimy o nich pamiętać w trakcie wypełniania formularza.

      Jeśli nie chcą Państwo czekać na telefon rachmistrza – warto się spisać samodzielnie przez Internet na stronie spis.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 279 99 99.

       

       

      Narodowy Spis Powszechny 2021 – spis bezpieczny dla seniorów

       

      Osoby starsze są szczególnie narażone na działania przestępców podszywających się pod członków rodziny lub policjantów. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021) może być dla przestępców okazją do podobnych oszustw i wyłudzeń. Dlatego zachęcamy, by podczas NSP 2021 nie tylko z poczucia odpowiedzialności, ale też dla własnego bezpieczeństwa, jak najszybciej wypełniły obowiązek spisowy i nie czekały na kontakt ze strony rachmistrza.

       

      NSP 2021 jest organizowany z zachowaniem wszelkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Niestety może się jednak zdarzyć, że nieuczciwe osoby spróbują wykorzystać tę okoliczność i będą się podszywać pod rachmistrzów, by wyłudzić jakieś informacje lub pieniądze. Ponieważ najbardziej narażoną na tego typu przestępstwa grupą są seniorzy, warto by jak najszybciej wywiązali się z obowiązku spisowego i zrobili to z własnej inicjatywy przez Internet lub telefonicznie.

       

      Najbezpieczniejszą i najwygodniejszą opcją jest samospis internetowy dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Spis można wypełnić w domu o dowolnej porze i nie trzeba czekać na rachmistrza. O pomoc w wypełnieniu elektronicznego formularza można poprosić kogoś z rodziny lub inną zaufaną osobę.

       

      Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą się spisać w urzędzie gminy/miasta, a także w siedzibie i oddziałach Urzędu Statystycznego w Warszawie (Warszawa, Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce). Dostępne tam będą stanowiska komputerowe do spisu, a pomocy udzieli pracownik. Cała procedura będzie się odbywać z zachowaniem wszelkich wymaganych środków ostrożności. Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej telefonicznie sprawdzić dostępność stanowiska spisowego i umówić się na konkretny termin.

       

      Dla osób, które mają problemy z dotarciem do urzędu, przewidziano też inną wygodną i bezpieczną opcję, mianowicie spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych: sami inicjujemy kontakt i nie musimy sprawdzać, czy zgłaszająca się do nas osoba jest prawdziwym rachmistrzem.

       

      Z osobą, która mimo wszystko nie skorzysta z żadnej z tych opcji, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Dla zapewnienia swojego bezpieczeństwa można zweryfikować nazwisko oraz numer legitymacji służbowej dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl.

       

      Jeśli sam nie jesteś seniorem, przekaż te informacje osobom starszym z Twojej rodziny, grona znajomych lub sąsiadów. W przypadku bliskich osób (rodziców lub dziadków) warto zaoferować pomoc w wypełnieniu samospisu internetowego.

       

      Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

       

      Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon!

       

      Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.

       

      Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis:

      - najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”,

      - potem znów wciskamy „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. 

       

      Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji spisowej.

       

      Infolinia spisowa działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

       

      Spis przez telefon jest opcją wygodną i bezpieczną, ponieważ wyklucza kontakt bezpośredni z inną osobą i nie musimy już potwierdzać tożsamości rachmistrza. Szczególnie polecamy to rozwiązanie Seniorom.

       

      Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

       

      Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

      Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

      Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

       

      Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

      Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej.

      Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.

      Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

      Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

       

       

     • Życzenia Wielkanocne

     • Aby Święta Wielkiej Nocy
      były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia
      dającego radość, pokój i nadzieję.
      Wszelkiej pomyślności z serca życzy:

      Dyrektor

      wraz z pracownikami Przedszkola nr 10

      im. Misia Uszatka w Wołominie

     • Rekrutacja 2021/2022

     • Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

       

      Od 8.02 do 12.02.2021 przyjmujemy zgłoszenia o kontynuację edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021 -2022.

      Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są w w/w terminie złożyć taką deklarację. Deklarację należy pobrać i złożyć w grupie. Pliki do pobrania - na końcu artykułu.

       

      Od 18.02.2021  przyjmujemy zgłoszenia dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

       

      Treść zarządzenia Burmistrza w sprawie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021-2022 wraz z obwodami szkół.

       

      Zgłoszenia dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2015 odbywają się w formie tradycyjnej - papierowej (należy pobrać druk i wypełniony złożyć w przedszkolu). Pliki do pobrania - na końcu artykułu.

       

      Od 01.03 do 12.03.2021 rozpoczynamy elektroniczną rekrutację dla dzieci urodzonych w roku  2016, 2017 i 2018.

       

       link do elektronicznej rekrutacji kliknij tu

       

      Składając dokumenty w przedszkolu - prosimy o okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego.

      W przypadku rodzin wielodzietnych - prosimy o okazanie karty dużej rodziny.

       

      link do strony elektronicznej rekrutacji  będzie aktywny od 1.03.2021

       

      W plikach do pobrania - instrukcja postępowania w procesie elektronicznej rekrutacji.

       

      Zarządzenie Burmistrza: treść zarządzenia wraz z harmonogramem

       

       

      Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII-1/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia -  plik pdf

       

      Zgodnie z art.31 ust.1 oraz art.131 ust 1 i  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59) w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w 2018, 2017 i 2016 roku  oraz zamieszkałe na terenie gminy Wołomin.

      Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2019 roku) oraz zamieszkałych poza gminą  - nie będą rozpatrywane.

       

       

      Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i przechowywania danych odobowych - plik do pobrania poniżej

       

      Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór 

       

      https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/, za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

       

       

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do Potwierdzenie woli przyjęcia.

       

      Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

       

      1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

       

      2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila na adres: 

      • p10.misuszatek@gmail.com

        lub w formie papierowej (możliwość złożenia w przedszkolu w godzinach 9.00-12.00).

       

       

      W wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej w temacie prosimy wpisać: potwierdzenie woli, w treści maila musi być wpisane imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy potwierdzenie woli. Przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.

       

       

      Strona NABÓR będzie aktywna od 1.03.2021.

      Aktualne dokumenty na rok szkolny 2021-2022 będą dostępne do pobrania przed rozpoczęciem rekrutacji.

     • Ważne!

     • Drodzy Rodzice!

      Wracamy powoli do zdrowia, mamy nadzieję, że na stałe.

      Zapraszamy w poniedziałek (30 listopada) ZDROWE dzieci do przedszkola.

      Dziękujemy za wyrozumiałość i pomoc w tym trudnym czasie.

       

      Dyrektor,

      Małgorzata Wycech

     • WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW!

     • Drodzy Rodzice!!! 

       

      Z powodu wzrastającej absencji pracowników przebywających w izolacji, kwarantannie i zwolnieniach lekarskich oraz nowych przypadków zachorowań na COVID-19, Przedszkole nadal pracuje w pomniejszonym składzie. W obecnej sytuacji grupy są łączone.

      Prosimy aby rodzice, którzy mogą zapewnić dzieciom opiekę, pozostawili je w domach. Będziemy Państwa informować na bieżąco.

      Za pomoc i wyrozumiałość serdecznie dziękujemy.

       

      Małgorzata Wycech,

      Dyrektor Przedszkola

       

       

     • WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW!

     • Drodzy Rodzice.

       

      W związku z potwierdzonymi pozytywnymi wynikami testów na Covid-19 wśród pracowników na chwilę obecną 3 osób oraz kwarantanną pozostałych 3 osób, sytuacja jest trudna i dynamiczna.

      Zwracamy się więc z prośbą o rozważne przyprowadzanie dzieci do przedszkola oraz aby rodzice, którzy mogą zapewnić opiekę dzieci pozostawili je w domu.

      Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji w Przedszkolu.

      Za wyrozumiałość i współpracę serdecznie dziękujemy.

       

       

     • WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW!

     • Informacja o organizacji pracy od 1.09.2020 r.,

      SZANOWNI RODZICE

      Powrót dzieci do przedszkola w okresie epidemii wiąże się z odpowiednim przygotowaniem przedszkola i wszystkich pracowników, a także rodziców i dzieci.
      Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 2 lipca 2020 r. i opracowanymi na tej podstawie procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w roku
      szk. 2020/2021 w Przedszkolu nr 10 im. „Misia Uszatka” w Wołominie, Al. Armii Krajowej 56. W Procedurze bezpieczeństwa opisana jest organizacja pracy  przedszkola w okresie pandemii, organizacja pobytu dziecka w grupie oraz obowiązki dla rodziców/opiekunów prawnych.
      W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola w nowym roku szkolnym 1 września 2020 r. lub w innym dogodnym dla rodziców terminie, który zostanie wcześniej skutecznie uzgodniony z dyrektorem przedszkola – należy wypełnić i podpisać przez oboje rodziców: Załącznik nr 1 - Formularz wstępnej kwalifikacji w okresie pandemii oraz Załącznik nr 2 – Zgoda na mierzenie dziecku temperatury. Jeżeli w Załączniku nr 1 wskazali Państwo do stałego odbioru dziecka z przedszkola osoby trzecie (dziadków lub inne osoby pełnoletnie) należy wypełnić  i dostarczyć wersję papierową Upoważnienia do odbioru dziecka.

      W/w dokumenty proszę dostarczyć w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.


      Procedury_bezpieczenstwa.odt

      Informacje_o_ogranizacji_pracy.odt

      List_do_Rodzicow_MEN_i_GIS.pdf

      Wytyczne_zlobki_przedszkola_III_aktualizacja_(4).pdf

      zalacznik_nr_1.odt

      zalacznik_nr2.odt

      zalacznik_nr3.odt

      zalacznik_nr_4.odt​​​​​​​


     • WIADOMOŚĆ DLA RODZICÓW !

     •  

      Zapraszamy do przedszkola zgłoszone do opieki dzieci już od wtorku 26 maja.

       

      Pracownicy przedszkola otrzymali negatywny wynik testów, w związku z tym jesteśmy gotowi do pracy. Teren przedszkola oraz plac zabaw są zdezynfekowane, sale przygotowane zgodnie z wytycznymi GIS i procedurami przedszkolnymi, zatwierdzonymi przez Powiatową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Wołominie.

      Rodzice otrzymali maile z informacją  do której grupy przydzielone jest dziecko oraz zasady pracy przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym. Przypominam, że nie można przynosić żadnych zabawek do przedszkola.

      Dzieci przydzielone są do grup na stałe. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest z tej samej grupy, grupy się nie łączą. 

      Rodzic wchodzi tylko do przedsionka, skąd pracownicy przedszkola po zmierzeniu temperatury odbierają dziecko od rodzica i prowadzą do sali przedszkolnej. 

      Zachęcam do zapoznania się z przesłanymi na maila informacjami i procedurami.

       

      Zachęcamy też do zapoznania się z komunikatem pani Burmistrz. Link do komunikatu

       

      Do zobaczenia w przedszkolu!

     • Wiadomość dla Rodziców

     • Wiadomość dla rodziców !!!

      Szanowni Państwo,

      poniżej przedstawiamy oświadczenie Elżbiety Radwan Burmistrz Wołomina w sprawie terminu ponownego otwarcia gminnych przedszkoli i przeprowadzenia testów w kierunku koronawirusa wśród pracowników gminnych przedszkoli.

       

      "Chcemy otworzyć gminne przedszkola. Jesteśmy na to przygotowani. Wszystkie gminne placówki wypracowały procedury bezpieczeństwa i uzyskały pozytywną opinię sanepidu na temat wdrożonych rozwiązań. Niepokoi nas jednak wciąż bardzo duża liczba nowych zachorowań w Polsce. Tylko wczoraj odnotowano 471 zachorowań (w tym 42 w woj. mazowieckim). W całej Polsce liczba zdiagnozowanych chorych wynosi już prawie 20 tysięcy.

      Bardzo zaniepokoiły mnie również informacje przekazane przez Prezydent Łodzi, Hannę Zdanowską, na temat wyników badań przesiewowych przeprowadzonych wśród pracowników przedszkoli i żłobków. Aż u 15% przebadanych osób stwierdzono obecność przeciwciał na koronawirusa. Oznacza to, że w minionych tygodniach osoby te przeszły chorobę bezobjawowo lub właśnie teraz chorują (również bezobjawowo).

      Biorąc pod uwagę aktualną liczbę zachorowań oraz niepokojące sygnały dobiegające z innych samorządów postanowiłam, że badaniu na obecność koronawirusa zostaną poddani wszyscy pracownicy gminnych przedszkoli. Testy molekularne metodą RT-PCR zostaną przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Wojskowego Instytutu Medycznego (szpital na ul. Szaserów w Warszawie).

      Dziś badaniu zostanie poddana pierwsza grupa pracowników, jutro kolejna. Wyniki będą znane w poniedziałek. Informuję, że do poniedziałku – czyli do czasu, aż uzyskamy pewność, że nie narażamy najmłodszych dzieci na zakażenie koronawirusem gminne przedszkola pozostaną zamknięte.

      O tym, czy i które przedszkola zostaną otwarte poinformujemy w poniedziałek – zaraz po otrzymaniu wyników.

      Przedszkola, z których choćby jedna osoba uzyskała podejrzany wynik, pozostaną zamknięte. To kwestia zdrowia i życia naszych dzieci, ich rodzin oraz pracowników przedszkoli.

      W sprawach bezpieczeństwa nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy."

       

      Kliknij na link do wystąpienia pani Burmistrz

       

      Informacje na temat terminu otwarcia przedszkola oraz sposobu organizacji opieki będą przekazywane po uzyskaniu informacji od organu prowadzącego bezpośrednio na maile do osób, które zgłosiły dzieci.

     • Gminne przedszkola pozostają zamknięte !

     •  Gminne przedszkola pozostają zamknięte !

      Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, biorąc pod uwagę wytyczne MEN, GIS, MZ, a przede wszystkim specyfikę pracy z małymi dziećmi, wspólnie z dyrektorami przedszkoli podjęto decyzję o kontynuowaniu zamknięcia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Wołomin do dnia 24 maja 2020.

      W środę 29 kwietnia rząd poinformował o możliwości otwarcia żłobków i przedszkoli. Informacja ta zaniepokoiła wielu mieszkańców. Szkoły pozostają zamknięte do 24 maja, liczba zakażonych koronawirusem wciąż rośnie, a obostrzenia sanitarne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym są trudne do zastosowania.

      Niepokój wzrósł po opublikowaniu wytycznych GIS dla przedszkoli. Na rzetelne wprowadzenie wszystkich zaleceń, przygotowanie procedur i zapewnienie wystarczających zasobów środków higienicznych dyrektorzy przedszkoli potrzebują czasu. Potrzeba też czasu, aby odnieść decyzję o otwarciu przedszkoli do sytuacji epidemiologicznej w woj. mazowieckim – drugim pod względem liczby zachorowań województwie w Polsce.

      Wielu rodziców pracuje przecież w Warszawie lub na terenie powiatu wołomińskiego, gdzie wciąż diagnozowane są nowe zachorowania. Ich powrót do pracy zwiększa ryzyko przenoszenia wirusa a zaangażowanie dziadków do odprowadzania/odbioru dzieci do/z przedszkola dodatkowo naraża najbardziej zagrożoną zakażeniem grupę społeczną. Tylko w czasie weekendu majowego potwierdzono testami 816 nowych zachorowań w tym 56 w woj. mazowieckim. W samym powiecie wołomińskim potwierdzono do dziś 74 zachorowania, a aż 326 osoby objęte są kwarantanną domową lub izolacją. W najbliższych dniach dowiemy się też czy weekend majowy i otwarcie galerii handlowych będą skutkowały wzrostem zachorowań.

      Czy 6 maja to zatem bezpieczny czas na otwarcie przedszkoli? Naszym zdaniem – nie. Nie można zaryzykować zdrowia najmłodszych mieszkańców gminy w oczekiwaniu na korzystniejsze statystyki. Ich odporność nie jest jeszcze w pełni wykształcona a możliwości przestrzegania restrykcyjnych wytycznych sanitarnych praktycznie niemożliwe. 12 marca zamknęliśmy przedszkola przy 51 potwierdzonych przypadkach zachorowań, dziś potwierdzono ich ponad 14 000.

      W najbliższych dniach dyrektorzy gminnych przedszkoli opracują procedury bezpieczeństwa. Zaopatrzymy placówki w niezbędne środki higieniczne i bezpieczeństwa (termometry, rękawiczki, maseczki, fartuchy, płyny dezynfekujące). Przeszkolimy personel w zakresie działania w zmienionym reżimie sanitarnym. Skontaktujemy się rodzicami aby przedstawić im nowe procedury obowiązujące w przedszkolach. Zdrowie naszych dzieci, ich rodzin i pracowników musi być absolutnym priorytetem w tej niecodziennej sytuacji.

      Zdajemy sobie sprawę, że dla części rodziców zamknięte przedszkola są utrudnieniem. Minister Edukacji poinformował o utrzymaniu opłacania zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy nie korzystają z opieki nad dziećmi również po otwarciu żłobków i przedszkoli.

      Dlatego biorąc odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego, a w konsekwencji całej naszej społeczności, placówki przedszkolne pozostaną zamknięte do 24 maja 2020 r.

       

      Link do wystąpienia Pani Burmistrz

       

      Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

       

      Wytyczne MEN

       

      Wytyczne MEN, GIS i MZ

       

      MEN pytania i odpowiedzi

       

      Mapa zarażeń koronawirusem

     • Uwaga !

     • Wiadomość dla rodziców !

      Drodzy Rodzice informacje na temat organizacji opieki od 6 maja będą udostępnione niezwłocznie po ustaleniach z samorządem i sanepidem. 

            W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. informujemy o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej w pierwszej kolejności dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji drogą mailową na adres:

                                                                      p10.misuszatek@gmail.com

      do dnia 04.05. 2020 r. do godziny 10.00,

       - kto z Państwa zmuszony jest do skorzystania z opieki przedszkolnej i w jakich godzinach?

       

             Drodzy rodzice, zwracamy się z prośbą o bardzo rozważną i odpowiedzialną decyzję mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dziecka i najbliższej rodziny.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                            Maria Wypych

       

       

     • DYŻUR WAKACYJNY!!!


     • DYŻUR  WAKACYJNY


         lipiec – Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczk

       ul. Polna 32, Wołomin  tel. 22 776 21 73


      sierpień – Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka

        ul. Armii Krajowej 56, Wołomin  tel. 22 787 59 36


      Zgłoszenia na dyżur wakacyjny przyjmowane będą
      od 20.04. do 15.05.2020 r.      Wypełnione i podpisane wnioski powinny być przesłane na adres mailowy: p10.misuszatek@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja.

      W tytule maila proszę wpisać: Dyżur wakacyjny.

      Dyżur wakacyjny przeznaczony jest dla dzieci obojga rodziców pracujących.

      Proszę o terminowe przesłanie wniosku.


      Do pobrania:


      druk_na_dyzur20.docx


     • Mazowiecka Policja Apeluje!

     • Mazowiecka Policja Apeluje!

       

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

       

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

      Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

      Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

      Wyłączeni z tego obowiązku będą:

      - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

      - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

       

      Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

       

      Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

      Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

      Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

      Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

      •  

      Drodzy uczniowie!
      Mazowiecka Policja apeluje:

       

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

      Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

      Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

      Unikajcie miejsc publicznych!

      Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

     • Światowy Dzień Autyzmu !

     • Światowy Dzień Autyzmu !

      2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień wiedzy na temat Autyzmu.

      Ludzie są różni- i dobrze J Dzięki temu możemy zobaczyć świat z wielu perspektyw J

      Niektóre różnice możemy zobaczyć gołym okiem- jak wzrost czy kolor oczu- inne nie są tak dobrze widoczne. Wszyscy mamy inne talenty i uzdolnienia. Autyzm jest niewidoczny i ma związek z działaniem mózgu. Mózg każdego człowieka jest jak komputer, który zawsze jest włączony, dzięki temu ludzie żyją, myślą i uczą się. Mózg osoby z autyzmem działa inaczej- czasami tak samo jak mózg wszystkich innych- czasami inaczej.

      Poniżej, przedstawiamy film opowiadający o tym czym jest Autyzm 

      https://www.youtube.com/watch?v=Vi7Gq8klJc4&t=258s

      Drodzy Rodzice! Możecie wykonać wspólnie zadania przedstawione na nagraniu! 

       

     • Rekrutacja 2020/2021

     • UWAGA !!!

      Nabór do przeszkoli 2020/2021

      Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór  https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/, za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

       

      Listy zakwalifikowanych są dostępne również na stronie internetowej jednostki (Dz.U. 2020 poz. 530) w zakładce Rekrutacja 2020-2021 w plikach do pobrania.

       

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do Potwierdzenie woli przyjęcia.

      Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

      1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

      2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila na adres: p10.misuszatek@gmail.com lub w formie papierowej (możliwość złożenia w przedszkolu w godzinach 9.00-12.00).

      W wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej w temacie prosimy wpisać: potwierdzenie woli, w treści maila musi być wpisane imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy potwierdzenie woli.Przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.