• Prewencyjne zamknięcie szkół i przedszkoli.

     •  

      List  MKO

      ważne!

      Kuratorium Oświaty Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
      w Warszawie
      Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa


      KPZ.576.9.2020.BF

      Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

      mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach
      i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę
      o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.
      Wyjątkowo ważne jest zadbanie o zachowanie higieny osobistej oraz o ile jest to możliwe pozostawienie dzieci pod opieką w bezpiecznym miejscu ich zamieszkania. Apeluję, aby w tym czasie dzieci nie korzystały z miejsc użyteczności publicznej, w których występują duże skupiska ludzi np. centra handlowe, miejsca rozrywki, place zabaw.
      Pamiętajmy o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej odporności, osób starszych, zatem należy zadbać o ograniczenie kontaktów dzieci z osobami najbardziej narażonymi.
      Zwracamy również uwagę na konieczność monitorowania bieżących informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego
      Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty w Warszawie.
      Proszę o korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji.
      Jednocześnie zachęcam Państwa, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej, do zainteresowania się i zaopiekowania osobami wymagającymi szczególnej troski - rodzicami, dziadkami, sąsiadami - w trudnym dla wszystkich czasie.
      Mam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania, zrozumienie i współpraca, przyczynią się
      do ograniczenia istniejącego zagrożenia.

      Z poważaniem
      Mazowiecki Kurator Oświaty

      Aurelia Michałowska

       

      Prewencyjne zamknięcie szkół i przedszkoli.

      Od poniedziałku 16 do 25 marca 2020 roku zajęcia w przedszkolu są zawieszone.

      W czwartek i piątek 12 i 13 marca br. w przedszkolu będzie zapewniona opieka dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie tej opieki zapewnić.

      Rodzicom, którzy maja dziecko do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje na stronie ZUS.

      Drodzy Rodzice, to nie są wakacje ani ferie. Placówki oświatowe zamknięto po to, aby dzieci przebywały w domu i nie roznosiły wirusa. Młodzi są dużym zagrożeniem przy zakażaniu innych.Rodzice, dbajcie o swoich seniorów i starajcie się nie zostawiać dzieci pod opieką dziadków.

      Prosimy o śledzenie komunikatów, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji.

       

      Komunikat MEN

       

      Telefon kontakowy z dyrektorem przedszkola w razie sytuacji awaryjnych: 602-763-410

     • Koronawirus

     • KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

      Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

      Jak zapobiegać zakażeniu?

      • Często myj ręce, używając mydła i wody.
      • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
      • Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
      • Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
      • Infolinia NFZ 800 190 590
     • Konkurs wokalny o tematyce Bożonarodzeniowej.

     • REGULAMIN KONKURSU WOKALNY

      o tematyce Bożonarodzeniowej

      NAZWA KONKURSU:

      Konkurs wokalny o tematyce Bożonarodzeniowej.

       

      Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie – osoba odpowiedzialna:

      Maria Wypych - dyrektor

       

      CELE:

      - rozwijanie zdolności wokalnych dzieci,

      - rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły,

      - pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola,

      - prezentacja umiejętności przedszkolaków,

      - próba pokonania nieśmiałości dzieci poprzez publiczny występ.

       

      ZASADY UCZESTNICTWA:

      1. Konkurs odbywa się u organizatora, czyli w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie i przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. Konkurs odbędzie się dnia 6 grudnia 2019r. o godz. 10.00, obejmuje wyłonienie zwycięzców z wszystkich zgłoszonych dzieci biorących udział w konkursie w dwóch kategoriach: dzieci 3-4-letnich oraz dzieci 5-6-letnich.

      2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-, 4-, 5- i 6-letnich;

      3. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu muzycznego o tematyce zimowej bądź świątecznej;

      4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego prezentacji – maksymalnie 5 min. Jego przekroczenie może skutkować przerwaniem występu.

      5. Kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator.

      6. Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia najpóźniej do 5 grudnia i przekazanie zgłoszenia do wychowawcy grupy. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.

      7. Wraz ze zgłoszeniem należy przygotować tekst wybranej piosenki oraz podkład muzyczny wybranym utworem muzycznym nagranym na nośniku USB (dla dzieci, które chcę śpiewać z podkładem instrumentalnym bądź instrumentalno-wokalnym)

      8. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie: walory głosowe, muzykalność, sposób aranżacji, ogólny wyraz artystyczny oraz inne środki artystyczne.

      9. Komisja Konkursowa przyzna 6 nagród (3 miejsca w kategorii dzieci 3-4- letnich oraz 5-6-letnich) oraz nagrody pocieszenia.

      10. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

      11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

      12. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka u wychowawców grup.

       

      Załącznik  nr 2 do Regulaminu konkursu

       

       

       

      ………………………………………………..

      imię i nazwisko rodzica/opiekuna

       

       

      OŚWIADCZENIE 1

       

      Wyrażam zgodę na uczestnictwo

       

       

      dziecka.................……………………………………………………………

      ( imię i nazwisko dziecka)

       

      w Konkursie  wokalnym o tematyce Bożonarodzeniowej organizowanym przez Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, a także oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem Konkursu.

       

       

       

       

                                                                               OŚWIADCZENIE 2

       

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie danych osobowych mojego dziecka zawartych oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu  wokalnego.   

       

       

       

       

      ……………………………............                                     ........…….......................................………………..

      ( data)                                                                     ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

       

     • Konkurs Plastyczny

     • Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym

      pt. "Mój przyjaciel- Miś Uszatek", który odbędzie sie w naszym przedszkolu.

       

      Dzieci wykonują samodzielnie prace, dowolną techniką na formacie A4. Prace podpisane  imieniem i nazwiskiem składamy w grupach do dnia 20.11.2019r.

      Jury oceniać będzie samodzielność wykonania pracy oraz pomysłowość. Wyniki ogłoszone zostana w dniu Pluszowego Misia tj. 25.11.2019r. oraz na stronie internetowej.

       

      Regulamin Konkursu

      25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia oraz najmłodsze dzieci zostaną pasowane na przedszkolaka, z tej okazji Przedszkole Misia Uszatka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

      Cele konkursu;

      –promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia,

      -umacnianie więzi do Patrona  Naszego Przedszkola,

      – wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,

      –promowanie talentów plastycznych dzieci.

       

      Regulamin konkursu:

      1. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola.
      2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej.
      3. Dzieci wykonują swoją pracę indywidualnie I samodzielnie, w formacie A4 dowolną techniką – płaską.
      4. Prace powinny zawierać metryczkę: imię, nazwisko oraz wiek dziecka, grupa oraz o pisemną zgodę Rodzica na udział dziecka w konkursie.
      5. Prace należy dostarczyć do dnia 20.11.2019r. do grup.
      6. Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
      7. Kryteria oceny gotowych prac plastycznych: zgodność z tematyką konkursu, samodzielność wykonanych prac i pomysłowość.
      8. Laureaci otrzymają  nagrody.
      9. Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej.
      10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.
      11.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 25.11.2019r na pasowaniu Przedszkolaka oraz na stronie internetowej.

       

       

      Załącznik  nr 1 do Regulaminu konkursu

       

       

       

      ………………………………………………..

      imię i nazwisko rodzica/opiekuna

       

       

      OŚWIADCZENIE

       

      Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka.................……………………………………………………………

                                                                              ( imię i nazwisko dziecka)

       

      w Konkursie plastycznym “ Mój Przyjaciel – Miś Uszatek” organizowany przez Przedszkole nr 10

       im. Misia Uszatka w Wołominie, a także oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem Konkursu.

       

       

      ..................                                        ……………………………………………………………………………….

      (data)                                                                            ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

       

      Oświadczam, że praca złożona na Konkurs plastyczny, została wykonana samodzielnie przez:

       

       

      ………………………………………………………………………………………………………….

                                                         ( imię i nazwisko dziecka)

       

      Oświadczam ponadto, że przedmiotowa praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami oraz prawami osób trzecich ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

       

       

       

      ……………………..                                     .....…………………………………………………………………………….

      ( data)                                                                       ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

       

       

      OŚWIADCZENIE 2

       

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołomine danych osobowych mojego dziecka zawartych w pracy plastycznej i ww. Oświadczeniu w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu plastycznego “ Mój Przyjaciel -  Miś Uszatek”.

       

      …………………………………                             …………………………………………………………………………..

      ( data)                                                                      ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna)

       

       

     • Spotkanie z muzyką

     • Spotkanie z muzyką - Filharmonia Narodowa

      18 września nasze Przedszkolaki odwiedziła Filharmonia Narodowa. Tematem spotkania było zapoznanie dzieci z dzieciństwem Fryederyka Chopina. Chopinowskie mazurki, walce, pieśni i polonezy, usłyszały dzieci podczas koncertu.